Regulamin

 

 I. Postanowienia Ogólne

 

1.Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Księgarni Internetowej Wydawnictwa Afera działającym pod adresem: sklep.wydawnictwoafera.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.


2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Sprzedawcy – rozumie się przez to Wydawnictwo Afera z siedzibą we Wrocławiu, przy al. Karkonoskiej 10, 53-015 Wrocław, NIP 8942901084, REGON 021377458.
b) Kliencie - rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych,
c) Sklepie – rozumie się przez to Księgarnię Internetową Wydawnictwa Afera, prowadzoną przez Sprzedawcę pod adresem internetowym sklep.wydawnictwoafera.pl,
d)Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie,
e) Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT,
f) Dostawcy – rozumie się przez to Pocztę Polską.
g) Kosztach dostarczenia Towaru - rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta,
h) Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.


3. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

II. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

1.Złożenie Zamówienia przez Klienta jest możliwe po:
a ) wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła),
b) wypełnieniu formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu,
c) zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu Sklepu oraz Polityki Prywatności.

2.Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji.


3.Login oraz hasło mają charakter poufny.

4. Standardowo do przesyłki dołączamy paragon. W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

 

III. Realizacja Zamówień

1.Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z prośbą o potwierdzenie złożonego Zamówienia. Tylko Zamówienia potwierdzone e-mailem zwrotnym będą realizowane.


2.W celu zawarcia umowy sprzedaży Zamawiający zobowiązany jest potwierdzić Zamówienie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w otrzymanym od Sprzedawcy e- mailu. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie gdy Sprzedawca potwierdzi dostępność objętego Zamówieniem Towaru, a Klient prześle potwierdzenia Zamówienia.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.


4. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
a) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,
b) co do których nie dokonano potwierdzenia,
c) złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.


5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.


6. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu:
a) zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą,


10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.


11.Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.


12.Klient zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostarczenia Towaru.

 

IV. Zasady płatności

1.Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:
b) przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,
c) kartą kredytową - za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu, w sytuacji gdy posiadana przez Klienta karta daje mu taką możliwość,

2. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:
-imię i nazwisko albo firmę Klienta,
-numer Zamówienia.

Płatności należy dokonać na rachunek bankowy:


50 1020 5558 1111 1818 2310 0016

	Wydawnictwo Afera
	al. Karkonoska 10
	53-015 Wrocław

V. Dostawa zamówionego Towaru

1.Sprzedawca realizuje Zamówienia za pośrednictwem Dostawcy.

2.Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana w ciągu 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą. Do czasu tego nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

3.Koszty dostarczenia Towaru są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.


VI. Reklamacje i zwroty

 

1.W chwili odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Klient powinien zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

 

2.W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki towarów do i od Klienta.

 

3.W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji. 

OpenCart Wydawnictwo Afera © 2018